തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വാച്ചർ ആൻസർ കീ 2023

Travancore Devasvam Board Watcher Answer key


 തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 13ന് നടത്തിയ വാച്ചർ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര കീയാണ് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

താഴെ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഉത്തര കീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Download 

Devasvam Board Watcher Question paper 2023 Download 

താഴെ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2023 നടന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് വാച്ചർ  ചോദ്യപേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
p

Post a Comment

Previous Post Next Post